สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Post on 04 มีนาคม 2563
by finance
ฮิต: 126

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนรายงานการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ 19 กุมภาพันธ์ 2563