แจ้งแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post on 27 กุมภาพันธ์ 2563
by finance
ฮิต: 181

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผอ. สำนัก ผอ. กอง ผอ. กลุ่ม เลขานุการกรม ผอ. สรพ. 1 - 10 และ ผอ. ศปข. 11 - 12

กองบริหารการคลังขอแจ้งแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และรหัส gfmis ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารแนบ) เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กองบริหารการคลังจะได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200227_143343.pdf)รง 0506/ว 1145แจ้งแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631581 kB