สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563

Post by finance
on 30 มีนาคม 2563
ฮิต: 29

กองบริการการคลัง ขอแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (รายงานผลการใช้จ่าย-63-03-28.pdf)สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563110 kB

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

Post by finance
on 24 มีนาคม 2563
ฮิต: 47

ขอแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (รายงานผลการใช้จ่าย-20-03-63.pdf)สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563137 kB

แจ้งแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post by finance
on 27 กุมภาพันธ์ 2563
ฮิต: 181

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผอ. สำนัก ผอ. กอง ผอ. กลุ่ม เลขานุการกรม ผอ. สรพ. 1 - 10 และ ผอ. ศปข. 11 - 12

กองบริหารการคลังขอแจ้งแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และรหัส gfmis ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารแนบ) เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กองบริหารการคลังจะได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200227_143343.pdf)รง 0506/ว 1145แจ้งแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631581 kB

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Post by finance
on 04 มีนาคม 2563
ฮิต: 126

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนรายงานการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ 19 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (2562 ไปพลางก่อน)

Post by finance
on 10 ตุลาคม 2562
ฮิต: 1098

กองบริหารการคลังขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองความปลอดภัย sefty (ศูนย์).pdf)แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)54 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองความปลอดภัย.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองควาามปลอดภัย172 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองคุ้มครองแรงงาน.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองคุ้มครองแรงงาน216 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ145 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองสวัสดิการแรงงาน.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองสวัสดิการแรงงาน225 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) สรส.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักแรงงานสัมพันธ์175 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน171 kB
Download this file (ใบงวด 63 (62 พ)เชียงใหม่-พะเยา.pdf)ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1/63จังหวัดเชียงใหม่ - พะเยา827 kB
Download this file (ใบงวด จัดสรร 63 (62พ )พังงา-อุบล.pdf)ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1/63จังหวัดพังงา - อุบลราชธานี1502 kB
Download this file (ใบงวด จัดสรร 63 (62พ)ศปข.1-10 กระบี่-เชียงราย.pdf)ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1/63ศปข. 1-10 และจังหวัดกระบี่ - เชียงราย839 kB