แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

Post on 15 พฤศจิกายน 2562
by finance
ฮิต: 176

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ตามเอกสารแนบ

เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20191115151756460.pdf)ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน191 kB