การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

Post by finance
on 04 มีนาคม 2563
ฮิต: 26

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 47 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200304_112618.pdf)กค 0433.4/ว 47การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)98 kB

อัตราค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post by finance
on 27 มกราคม 2563
ฮิต: 146
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200127_134010.pdf)รง 0506/ว 514อัตราค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256334 kB

การคิดค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน

Post by finance
on 27 มกราคม 2563
ฮิต: 97
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200127_141923.pdf)ที่ อส 0004/137419หารือเรื่องการคิดค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน149 kB

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน

Post by finance
on 26 พฤศจิกายน 2562
ฮิต: 103
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20191126103041246.pdf)กค 0433.2/ว 533เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน131 kB