บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post on 28 กุมภาพันธ์ 2563
by finance
ฮิต: 33

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดตังนี้

1. รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 1 - 6

2. รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 7 - 12

3. รายงานสรุปผลการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 7 - 12