รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post by finance
on 30 มีนาคม 2563
ฮิต: 22

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนรายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200330110226139.pdf)ด่วนที่สุด ที่ รง 0506/2027เรื่อง รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563573 kB

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post by finance
on 28 กุมภาพันธ์ 2563
ฮิต: 32

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดตังนี้

1. รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 1 - 6

2. รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 7 - 12

3. รายงานสรุปผลการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 7 - 12

รายงานฐานะเงินทดรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post by finance
on 11 ตุลาคม 2562
ฮิต: 527
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประทับตราส่งจังหวัด.pdf)รง 0506/ว 6293จังหวัดทุกจังหวัด28 kB
Download this file (ระเบียบเงินทดรอง62.PDF)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ97 kB
Download this file (ว 264 ลว 29 กค 58.pdf)กค 0423.3/ว 264หนังสือกรมบัญชีกลาง1711 kB
Download this file (ว 439.pdf)กค 0423.3/ว 439หนังสือกรมบัญชีกลาง354 kB

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post by finance
on 11 พฤศจิกายน 2562
ฮิต: 108

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอแจ้งเวียนรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20191111104103853.pdf)รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลองกรมสวัสดิการและคัุมครอง1442 kB

รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post by finance
on 10 ตุลาคม 2562
ฮิต: 600
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20191010112610065.pdf)รง 0506/ว 6281จังหวัดทุกจังหวัด15 kB
Download this file (20191010112630834.pdf)รง 0506/ว 6280ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 - 1018 kB
Download this file (คสส.(สสค.+ศปข.).pdf)รายงานค่าเสื่อมราคารายสินทรัพย์ ปี 2562589 kB