เจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

Post on 07 เมษายน 2563
by finance
ฮิต: 203

เจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์และจุดยืนในการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แสดงความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ให้เป็นประเทศไทยใสสะอาด