มาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3

Post on 05 พฤษภาคม 2563
by finance
ฮิต: 140
กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนมาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป