สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

Post by finance
on 10 กันยายน 2563
ฮิต: 35

กองบริการการคลัง ขอแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Post by finance
on 25 สิงหาคม 2563
ฮิต: 38

กองบริการการคลัง ขอแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) ครั้งที่ 068

Post by finance
on 31 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 205

กองบริหารการคลัง ขอแจ้งเวียนแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) ครั้งที่ 068 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื้องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200731094518628.pdf)ที่ รง 0506/ว4601แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) ครั้งที่ 068639 kB

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

Post by finance
on 25 สิงหาคม 2563
ฮิต: 35

กองบริการการคลัง ขอแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

Post by finance
on 05 มิถุนายน 2563
ฮิต: 141

กองบริการการคลัง ขอแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (รายงานผลการใช้จ่าย63-05-31.pdf)สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563110 kB