แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

Post on 20 พฤษภาคม 2563
by finance
ฮิต: 78

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว78 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว79 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200520132812122.pdf)หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว78เรื่อง แจ้งรายชื่อผํู้ทิ้งงาน142 kB
Download this file (20200520132822999.pdf)หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว79เรื่อง แจ้งรายชื่อผํู้ทิ้งงาน89 kB