แนวปฏิบัติการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

Post by finance
on 21 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 171

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียน "แนวปฏิบัติการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)" รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200721142752581.pdf)แนวปฏิบัติการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)377 kB

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

Post by finance
on 20 พฤษภาคม 2563
ฮิต: 78

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว78 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว79 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200520132812122.pdf)หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว78เรื่อง แจ้งรายชื่อผํู้ทิ้งงาน142 kB
Download this file (20200520132822999.pdf)หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว79เรื่อง แจ้งรายชื่อผํู้ทิ้งงาน89 kB

อัตราค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post by finance
on 27 มกราคม 2563
ฮิต: 868
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200127_134010.pdf)รง 0506/ว 514อัตราค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256334 kB

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

Post by finance
on 04 มีนาคม 2563
ฮิต: 68

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 47 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200304_112618.pdf)กค 0433.4/ว 47การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)98 kB

การคิดค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน

Post by finance
on 27 มกราคม 2563
ฮิต: 154
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200127_141923.pdf)ที่ อส 0004/137419หารือเรื่องการคิดค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน149 kB